Johannes Gabriel, Prof. Dr.

18.4.1896 – 20.11.1964
geb. in Wien gest. in Wien

Funktionen

ProdekanIn Katholisch-Theologische Fakultät 1944/45
ProdekanIn Katholisch-Theologische Fakultät 1945/46-1946/47
Rektor Katholisch-Theologische Fakultät 1950/51
DekanIn Katholisch-Theologische Fakultät 1952/53
Senator Katholisch-Theologische Fakultät 1955/56
Senator Katholisch-Theologische Fakultät 1956/57
Senator Katholisch-Theologische Fakultät 1957/58
DekanIn Katholisch-Theologische Fakultät 1958/59
Nein