Rutger Dole, Mag. art., Bacc. theol.

14.Jhdt – 1409
geb. in Roermond

(latinisiert: Rutgerus Dole de Ruremunda)

Kanoniker in Wien, Pfarrer in Schirfling

Funktionen

Rektor 1407/08

Druckversion