Pius XI: Enzyklika ›Quadragesimo anno‹. Rom 1931

TitelPius XI: Enzyklika ›Quadragesimo anno‹. Rom 1931
Publication TypeJournal Article