Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Slawistik  [Clear All Filters]
1999
J. Besters-Dilger, Slawistik an der Universität Wien 1849–1999. Wien: Inst. für Slawistik d. Univ. Wien, 1999, p. 51 S.
1965
R. Jagoditsch, Die Slavistik an der Universität Wien 1849–1963, in Studien zur Geschichte der Universität Wien 3, Wien and Graz and Köln: Böhlau, 1965, pp. 28–54.