Der "Anschluß" der Wiener Medizinischen Fakultät

TitleDer "Anschluß" der Wiener Medizinischen Fakultät
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsArias, I
Book TitleCollections of the Medical University of Vienna / Virtuelles Museum: Zur Geschichte der Medizinischen Universität [http://www.meduniwien.ac.at/geschichte/anschluss/an01.html]
CityWien