Der „Anschluß“ der Wiener Medizinischen Fakultät

Publication Type:

Book Chapter

Authors:

Ingrid Arias

Source:

Collections of the Medical University of Vienna / Virtuelles Museum: Zur Geschichte der Medizinischen Universität [http://www.meduniwien.ac.at/geschichte/anschluss/an01.html], Wien (2008)

Notes:

Export Filemaker Zeile 4291