Dem o. Universitätsprofessor Dr. theol. P. Carl Johann Jellouschek O.S.B. zum Gedächtnis

TitleDem o. Universitätsprofessor Dr. theol. P. Carl Johann Jellouschek O.S.B. zum Gedächtnis
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1957
AuthorsBinder, K
JournalReligion, Wissenschaft, Kultur
Volume8
Pagination191