Wolfgang Püdler, Dr. jur. utr.

16th Cent. – 1595
born in Wien, Austria

Prof. d. Kirchenrechts, N.Ö. Regimentsrat, Hofkammerrat, 

Functions

Dean Juridical Faculty 1556/57
Rector 1561/62
Dean Juridical Faculty 1562
Rector 1566
Dean Juridical Faculty 1566/67

Zuletzt aktualisiert am 02/06/24