Biblio

Export 6 results:
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filters: Autor is Sigurd Höllinger  [Clear All Filters]
2003
Titscher, Stefan, und Sigurd Höllinger, Hochschulreform In Europa – Konkret, Studien zu Politik und Verwaltung, Studien Zu Politik Und Verwaltung (Wien: Leske+Budrich, 2003), S. 366 S